Siam-Orient Kissayhdistys r.y:n säännöt 

Yhdistyksen nimi on Siam-Orient kissayhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää siamilaisten ja itämaisten kissojen tuntemusta ja arvostusta ja antaa asiallista tietoa kissojen hoidosta ja kasvatuksesta sekä toimia harrastajien yhteiselimenä. Päämääräänsä yhdistys pyrkii järjestämällä näyttelyitä, julkaisutoiminnalla, tekemällä yhteistyötä toisten kissayhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kanssa sekä tiedon jakamisella sosiaalisessa mediassa ja tapahtumissa yhdistyksen rotupöydässä. Yhdistys julkaisee vähintään neljä kertaa vuodessa SAJAM-nimistä jäsenlehteä.

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia toimintansa tueksi.

Yhdistys noudattaa Suomen Kissaliitto ry:n ja ja sen kautta Federation Internationale Felinen (FIFe) kulloinkin voimassa olevia yleisiä sääntöjä ja rotumääräyksiä.

Yhdistyksen jäseniksi voivat hakea kyseisistä roduista kiinnostuneet henkilöt, joiden jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia-, perhe-, nuoriso- tai kannattajajäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen joku muu jäsen on varsinainen jäsen. Nuorisojäsen on jäsen, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta. Kannatusjäsenellä, joka voi olla myös oikeuskelpoinen yhteisö, ei ole äänioikeutta.

Yhdistys voi kutsua myös kunniajäseniä. Kunniajäsenet ovat kaikista yhdistyksen maksuista vapaat. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Varsinaiset, perhe-, nuoriso- ja kannatusjäsenet suorittavat vuosittain syyskokouksessa määrättävän jäsenmaksun kunakin vuonna tammikuun loppuun mennessä. Kannatusjäsenmaksu on viisinkertainen varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun verrattuna. Muut jäsenmaksut päättää yhdistyksen syyskokous.

5 §

Jäsenen, joka käyttäytymisellään tai toiminnallaan vahingoittaa tai vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, voi hallitus erottaa, jos 2/3 täysilukuisen hallituksen jäsenmäärästä sitä vaatii. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti. Erotettu saa 30 päivän kuluessa puheenjohtajalle osoitetussa kirjeessä valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Erotetulla tai eronneella jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen. Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta 31.1. mennessä, katsotaan hallituksen päätöksellä yhdistyksestä eronneeksi. Hän voi päästä uudelleen jäseneksi hakemalla jäsenyyttä sääntöjen 4 pykälän mukaan.

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jonka syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan, sekä kuudesta kahdeksaan varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä, jotka kaikki valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset hallituksen jäsenet valitaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muita tarpeellisiksi katsomiaan toimihenkilöitä, jotka voidaan valita hallituksen ulkopuolelta yhdistyksen muista jäsenistä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä lisäksi neljä jäsentä ovat läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksinään tai sihteeri yhdessä rahastonhoitajan kanssa.

Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu yhdistyksen kokoukselle.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä kunakin kalenterivuonna.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus 4. Hyväksytään yhdistyksen edellisen vuoden vuosikertomus 5. Luetaan toiminnantarkastajien lausunto 6. Hyväksytään tuloslaskelma ja tase sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Syyskokouksessa, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat: 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus 4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet pykälän 6 mukaisesti 5. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodeksi kerrallaan 6. Esitetään yhdistyksen tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma 7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10§

Tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja tarvittavat pöytäkirjat on esitettävä hyvissä ajoin tarkastusta varten yhdistyksen toiminnantarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11§

Kevät- ja syyskokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia. Kaikki tässä ja pykälässä 12 mainitut kokoukset hallitus kutsuu koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouksesta ilmoitetaan jäsenille kirjeitse, sähköisesti tai jäsenlehdessä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Asia, jonka jäsen haluaa esittää kokoukselle, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

Neljännessä pykälässä mainituin poikkeuksin kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. Kaikki päätökset tehdään ja vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei äänestystä suljetuin lipuin ole vaadittu ja kannatettu. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta henkilövaaleissa ratkaisee arpa.

12§

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus tai vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii erityistä ilmoitettua asiaa varten. Kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa mainitaan ja kokous kutsutaan koolle pykälän 11 mukaisesti.

13§

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä niitä kannattaa. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä samanlaisella määräenemmistöllä.

14§

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisen vahvistaneen kokouksen päätöksen mukaisesti.