Siam-Orient Kissayhdistys r.y:n säännöt 

Yhdistyksen nimi on Siam-Orient kissayhdistys ry ja sen kotipaikka

on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää siamilaisten ja itämaisten

kissojen tuntemusta ja arvostusta ja antaa asiallista tietoa

kissojen hoidosta ja kasvatuksesta sekä toimia harrastajien

yhteiselimenä. Päämääräänsä yhdistys pyrkii järjestämällä

näyttelyitä, julkaisutoiminnalla, tekemällä yhteistyötä toisten

kissayhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kanssa sekä tiedon

jakamisella sosiaalisessa mediassa ja tapahtumissa yhdistyksen

rotupöydässä. Yhdistys pyrkii mahdollisuuksien mukaan julkaisemaan

jäsenjulkaisun joko painettuna tai digitaalisena julkaisuna.

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta

omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia

sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia

toimintansa tueksi.


Yhdistys noudattaa Suomen Kissaliitto ry:n ja sen kautta

Federation Internationale Felinen (FIFe) kulloinkin voimassa olevia

yleisiä sääntöjä ja rotumääräyksiä.


Yhdistyksen jäseniksi voivat hakea kyseisistä roduista kiinnostuneet

henkilöt, joiden jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia-, perhe- tai kannattajajäseniä.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen joku muu

jäsen on varsinainen jäsen. Kannatusjäsenellä, joka voi olla myös

oikeuskelpoinen yhteisö, ei ole äänioikeutta.

Yhdistys voi kutsua myös kunniajäseniä. Kunniajäsenet ovat kaikista

yhdistyksen maksuista vapaat. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää

yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Varsinaiset, perhe- ja kannatusjäsenet suorittavat vuosittain

syyskokouksessa määrättävän jäsenmaksun kunakin vuonna tammikuun

loppuun mennessä. Kannatusjäsenmaksu on viisinkertainen varsinaisen

jäsenen jäsenmaksuun verrattuna. Muut jäsenmaksut päättää

yhdistyksen syyskokous. 


Jäsenen, joka käyttäytymisellään tai toiminnallaan vahingoittaa tai

vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, voi hallitus erottaa, jos 2/3

täysilukuisen hallituksen jäsenmäärästä sitä vaatii.

Erottamispäätöksestä ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti.

Erotettu saa 30 päivän kuluessa puheenjohtajalle osoitetussa

kirjeessä valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Erotetulla

tai eronneella jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen

omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen. Jäsen, joka on jättänyt

jäsenmaksunsa suorittamatta 31.1. mennessä, katsotaan hallituksen

päätöksellä yhdistyksestä eronneeksi. Hän voi kuitenkin päästä

uudelleen jäseneksi hakemalla jäsenyyttä sääntöjen 4 pykälän mukaan.


Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jonka syyskokous valitsee

kalenterivuodeksi kerrallaan, sekä kuudesta kahdeksaan varsinaista

jäsentä ja 0-2 varajäsentä, jotka kaikki valitaan kahdeksi

kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet on vuosittain

erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset hallituksen jäsenet

valitaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja

rahastonhoitajan sekä muita tarpeellisiksi katsomiaan

toimihenkilöitä, jotka voidaan valita hallituksen ulkopuolelta

yhdistyksen muista jäsenistä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä

ollessaan varapuheenjohtaja sekä lisäksi neljä jäsentä ovat läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten

mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksinään tai sihteeri

yhdessä rahastonhoitajan kanssa.


Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu yhdistyksen kokoukselle.


Yhdistyksen kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja

syyskokous marraskuun loppuun mennessä kunakin kalenterivuonna.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Valitaan kokouksen

puheenjohtaja ja sihteeri 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

ja kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus 4.

Hyväksytään yhdistyksen edellisen vuoden vuosikertomus 5. Luetaan

toiminnantarkastajien lausunto 6. Hyväksytään tuloslaskelma ja tase

sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Valitaan kokouksen

puheenjohtaja ja sihteeri 2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

ja kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus 4. Valitaan

hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet pykälän 6

mukaisesti 5. Valitaan toiminnantarkastaja ja

varatoiminnantarkastaja vuodeksi kerrallaan 6. Esitetään yhdistyksen

tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma 7. Päätetään seuraavan

vuoden jäsenmaksuista 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut

asiat.


10§

Tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja tarvittavat

pöytäkirjat on esitettävä hyvissä ajoin tarkastusta varten

yhdistyksen toiminnantarkastajille, joiden on palautettava ne

lausuntoineen hallitukselle kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.


11§

Kevät- ja syyskokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä

kokouksia. Kaikki tässä ja pykälässä 12 mainitut kokoukset hallitus

kutsuu koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouksesta

ilmoitetaan jäsenille kirjeitse, sähköisesti, sähköpostitse tai

jäsenlehdessä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät

asiat. Kevät- ja syyskokoukset voidaan pitää fyysisenä kokouksena

tai tilanteen sitä vaatiessa etäyhteydellä hallituksen niin

päättäessä.

Asia, jonka jäsen haluaa esittää kokoukselle, on kirjallisesti

ilmoitettava hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

Neljännessä pykälässä mainituin poikkeuksin kokouksessa jokaisella

15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi

äänestää. Kaikki päätökset tehdään ja vaalit toimitetaan avoimella

äänestyksellä, ellei äänestystä suljetuin lipuin ole vaadittu ja

kannatettu. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni,

mutta henkilövaaleissa ratkaisee arpa.


12§

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus tai vähintään

yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii erityistä

ilmoitettua asiaa varten. Kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka

kokouskutsussa mainitaan ja kokous kutsutaan koolle pykälän 11

mukaisesti.


13§

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos vähintään 3/4

yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä niitä kannattaa. Päätös

yhdistyksen purkamisesta on tehtävä samanlaisella määräenemmistöllä.


14§

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen

tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisen vahvistaneen

kokouksen päätöksen mukaisesti.